کور / ليکنې / اقتصادي

اقتصادي

څه ونه موندل شول

بښنه غواړو، هغه څه چې تاسو يې لټوئ ونه موندل شول، خپل مطلب پيدا کولو لپاره نور توري وټاکئ