کور / سوداګري او اقتصاد

سوداګري او اقتصاد

ونه موندل شول

هغه څه چې تاسو يې لټوئ ونه موندل شول، لټون لپاره نور توري خوښ کړئ