کور / ساينس او ټکنالوژي

ساينس او ټکنالوژي

ونه موندل شول

هغه څه چې تاسو يې لټوئ ونه موندل شول، لټون لپاره نور توري خوښ کړئ